Zobrazujú sa informácie platné pre kalendárny rok 2024. Prepnúť na iný rok

Nemocnica IV. úrovne

Legenda: Režim úrovní programov

Povinný - program príslušnej úrovne nemocnica musí poskytovať.
Doplnkový - program príslušnej úrovne môže nemocnica poskytovať ako doplnkový a to na základe povolenia Komisie pre tvorbu siete pri vyhodnotení potreby v regióne.
Nepovinný - program príslušnej úrovne je nepovinný v danej úrovni nemocnice, nemocnica ho môže poskytovať na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou.
Filtrovať programy a úrovne programov
Vyberte režim programu

Medicínske programy

Medicínsky programÚrovne programu
01Program anestéziológie a intenzívnej medicíny
I
II
III
IV
V
02Traumatologický program
II
III
IV
03Neurochirurgický program
III
IV
04Oftalmologický program
I
III
IV
V
05Otorinolaryngologický program
I
III
IV
06Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie
III
IV
V
07Program hrudníkovej chirurgie
III
IV
V
08Program brušnej chirurgie
I
II
III
IV
09Urologický program
I
II
III
IV
V
10Gynekologický program
I
II
III
IV
V
11Pôrodnícky program
I
II
III
IV
V
12Spondylochirurgický program
II
III
IV
13Muskuloskeletálny program
I
II
III
IV
14Program chirurgie kože, podkožia a prsníka
I
II
III
15Program plastickej chirurgie
I
II
III
IV
V
16Popáleninový program
II
III
V
17Program pre orgánové transplantácie
II
IV
V
18Kardiochirurgický program
IV
19Program cievnej chirurgie
I
III
IV
20Program intervenčnej kardiológie
III
IV
21Program intervenčnej arytmológie
III
IV
22Program intervenčnej neurorádiológie
III
IV
23Program vaskulárnych intervencií
III
IV
24Program nevaskulárnych intervencií
II
III
25Program internej medicíny
II
III
IV
26Neinvazívny kardiovaskulárny program
II
III
IV
V
27Program pneumológie a ftizeológie
II
III
IV
V
28Program gastroenterológie a hepatológie
I
II
III
IV
V
29Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch
II
III
IV
30Nefrologický program
I
II
III
IV
31Reumatologický program
II
III
V
32Program hematológie a transfuziológie
II
III
IV
V
33Infektologický program
II
III
34Dermatovenerologický program
III
35Program klinickej imunológie a alergológie
II
III
IV
36Program pre pracovné lekárstvo a toxikológiu
IV
37Neurologický program
II
III
38Psychiatrický program
II
IV
39Program spánkovej medicíny
III
40Program klinickej onkológie
II
III
IV
41Program radiačnej onkológie
III
IV
42Program nukleárnej medicíny
IV
43Program paliatívnej medicíny
II
III
44Onkochirurgický program
II
III
IV
45Program algeziológie
III
IV
46Program pre doliečovaciu starostlivosť
I
47Program pre rehabilitačnú starostlivosť
I
II
III
IV
48Neonatologický program
II
49Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii
III
IV
50Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny
II
III
IV
V
51Program detskej chirurgie
I
II
III
IV
V
52Traumatologický program pre deti
II
III
IV
V
53Otorinolaryngologický program pre deti
I
III
IV
V
54Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie pre deti
III
IV
V
55Spondylochirurgický program pre deti
III
IV
56Muskuloskeletálny program pre deti
I
II
III
IV
V
57Program plastickej chirurgie pre deti
I
II
III
IV
V
58Program pre orgánové transplantácie u detí
II
IV
V
59Urologický program pre deti
I
II
III
IV
V
60Gynekologický program pre deti
I
II
III
IV
61Dermatovenerologický program pre deti
IV
62Program detskej oftalmológie
I
III
IV
V
63Program nemocničnej pediatrie
II
III
IV
64Program pediatrickej kardiológie
II
III
IV
65Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie
II
III
IV
V
66Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy
II
III
IV
67Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu
II
III
IV
V
68Program pediatrickej nefrológie
II
III
IV
69Program pediatrickej reumatológie
III
IV
70Program pediatrickej hematológie a onkológie
II
III
IV
71Program pediatrickej infektológie
II
III
72Program pediatrickej imunológie a alergológie
II
III
IV
73Program pediatrickej neurológie
I
II
III
IV
V
74Program pediatrickej psychiatrie
III
75Program pediatrickej spánkovej medicíny
IV
76Program paliatívnej medicíny pre deti
III
IV
77Program pre rehabilitačnú starostlivosť pre deti
I
II
IV